CQWW CW contest 2007 – OK5W

Czech Uplynulý víkend jsme se účastnili jako OK5W CQWW CW contestu . Zimní­ počasí­ nám jako obvykle dalo zabrat . Po opravách požkozených antén a ně›jakých technických problémech jsme nakonec závod začali . Bě›hem závodu vypadla jedna fáze a tak byl problém se signálem na 160 metrovém pásmu , po opravě› už to bylo v pořádku . V nedě›li vypuklo pravé peklo , př™išel silný ví­tr se sněhem a tak navečer jsme mě›li bouřku . Asi př™es půl hodiny se nedalo poslouchat (jen velice silné signály) , dí­ky silnému rušení statickou elektř™inou . V pondě›lí­ po závodě počasí­ je stále velmi mizerné . Uklidili jsme pouze antény pro 80 metrové pásmo , u ostatní­ch antén jsme to museli vzdát . Silnice do našeho QTH byla zavř™ená sně›hovými závě›jemi a tak jsme museli čekat než nás vysvobodily sně›hové frézy . Tak , že obavy z minulého závodu se dokonale naplnily . Doufám , že antény př™ežily běsně›ní větru . Př™edběžné výsledky zde př™idám pozdě›ji . After CQWW CW contest 2007
English Passed weekend we’re participate as OK5W in CQWW CW contest . Wintry weather us like usually put occupy . After reparations involved aerials and some technical problems we’re last contest started . During contest fall out one phase so was problem signal on 160 metre band , after reparation already it be all right . On Sunday broken out true hell , came big wind snow so towards the evening we’re have had storm . Perhaps over half hour hold one’s own listen (only very strong signals) , thanks strong disturbance static electricity . On Monday after contest weather continues to be very wretched . Cleaned we’re only antennae for 80 one – metre band , near of others aerials we’re it had to surrender to . Road to the our QTH was closed snow snowdrifts so we’re have to wait until us deliver snowy cutter . So , that the alarm from last contest at all points filled . I hope , that the antennae survived fury wind . Preliminary result here :

OK5W	M/S HP				
Band  QSOs Zones Countries	
160	143	18	80	
80	1225	32	126	
40	1163	38	149	
20	1281	39	148	
15	452	35	144	
10	69	16	69	
All	4333	178	716	7 928 886        
Z+C 894    2,05point/QSO

Karel – OK1JKT