Field day July 2008

null Minulý ví­kend jsme se účastnili Polní­ho dne jako OL4A ze čtverce JO60rn . Po pří­pravách nových antén a instalaci zařízení­ jsme mohli začít se závodem . Já jsem byl jako vždy na 3 cm pásmu , další pásma obsadili ostatní . Takže jsme nakonec byli nakonec QRV na 2 m , 70 , 23 , 13 , 9 , 6 a 3 cm . Jako každý závod se vyskytlo ně›kolik problémů na zaří­zeních a počítačové sí­ti . Z mého hlediska závod nezačal moc dobř™e , byly dost mizerné podmí­nky (př™ed závodem byl docela dobrý rain-scatter na východ , udě›lal jsem si nový čtverec JN98 což byl pro mne v pořadí 83tí­ ) . Bě›hem závodu se také podař™ilo udě›lat ně›kolik spojení odrazem od letadel . Až teprve př™ed koncem závodu se začalo ukazovat , že př™ijde na jihozápad a jih vydatný RS a to se také potvrdilo ! Udě›lal jsem ně›kolik spojení­ do HB9 , I , 9A a mezi tí­m ODX v závodě IQ1KW ze čtverce JN34no což bylo 815 km . Bohužel už jsem ho neudě›lal na sebe (mohl být další čtverec) . Ještě dlouho po konci závodu bylo aktivní­ch stanic a tak podle DXClustru se dě›lalo mnoho spojení , já jsem to vzdal i když byla šance na pěkná spojení­ , případně ně›jaké nové čtverce .

  New antenna is still downMartin and Jarda assembly     new antenna is up  new antenna system 50 m up over ground

other antenna
OLYMPUS DIGITAL CAMERA new antenna for 2 m band
null Last weekend we’re participated field day as OL4A from squares JO60rn . After preparations new aerials and installation equipment we’re could begin contest . I am was as ever on 3 cm band , other band has cast others …) . So that we’re in the end were QRV on 2 m , 70 , 23 , 13 , 9 , 6 and 3 cm . Like every contest offered several problems on equipments and computer networks . Out of my aspects contest unincorporated much well , were to be of a kind conditions (before race was pretty good rain-scatter east , made am new square JN98 which go in for me in sequence 83rd ) . During contest also succeed make several connection reflection from aeroplanes . As late as before the end of contest began reflect , as though he will come southwest and south substantial RS namely also confirmed ! Made I’m several connection to the HB9 , I , 9A and while ODX in contest IQ1KW from squares JN34no which was 815 km . Unfortunately already be him hasn’t done upon yourself (may be next square) . Still long after end contest was active station and so in agreement with DXCluster did much connection , I am it surrender to even if was prospect of nice connection , eventually some new squares .

Preliminary result :
66 QSO
17665 points
average 267 km/QSO
ODX 815 km IQ1KW JN34no

Karel – OK1JKT