CQWW SSB contest 2007

Czech Minulý ví­kend jsem se zůčastnil spolu s dalšími členy radioklubu OK1KSO a ně›kolika hosty SSB části CQWW contestu jako OK5W . Poslední­ pří­pravy probě›hly za špatného počasí , př™es ně›jaké problémy proběhl závod vcelku klidně . Proti minulému roku jsme udě›lali ví­ce spojení­ a násobičů . Př™edběžné výsledky , celkem ví­ce než 4700 QSO a okolo 7 500 000 bodů . Př™esně›jší­ výsledky budou pozdě›ji . Já jsem hlí­dal na 160m pásmu násobiče , kde jsem pracoval s 11 zónami a 69 země›mi kromě› další­ch spojení .
schack for 160m band    ok1jkt on 160m band   vertikal antenna for 160m band    west beverage for US    antennas farm OK1KSO(OK5W)
                                                                      English Last weekend I’m participate in conjunction with next members radioclub OK1KSO and of several guests SSB parts CQWW contest as OK5W . Last disposition went ahead behind bad weather , over some problems went ahead contest in all canny . Opposite last year be done more connection and multipliers . Preliminary result , on the whole more than 4700 QSO and around 7 500 000 points . More accurately results will be later on . I am watch on 160m band multiplier , where I’m worked with 11th zones and 69th countries except of other connection .

Karel – OK1JKT