CQWW 160m cw contest 2008

Czech Poslední ví­kend jsme se účastnili CQWW 160m CW Contestu jako OL4A ve sloĹžení­ Tonda OK1DTC , Martin OK1HGM , Jarda OK1DSX, Karel OK1JKT a pozdě›ji Jirka OK1RI . V pátek dopoledne jsme se sešli na kopci a začali stavě›t antény . Dí­ky nádhernému počasí­ vysí­lací­ dipol se podař™ilo realizovat velice brzo . Dí­ky Tondovi , který vše př™ipravil př™ed závodem . Pro pří­jem anténa K9AY , bohužel byly problémy s př™epínání­m a tak jsme se dohodli , že budeme podle potřeby př™epí­nat ručně› . Transceiver a koncový stupeňˆ jsou O.K. , SWR dobré a tak Tonda dělá ně›kolik spojení . Vše je př™ipraveno do závodu , ale bohužel neví­me co nám př™ipravila pří­roda . Po celý závod foukal velice silný ví­tr s nárazy vichř™ice a drobným trvalým deště›m (jakákoliv práce venku znamená přijí­t promočený na kost) . Se sí­lící­m větrem začí­nají­ problémy ! Dipol vydržel ale př™i silném vě›tru se opí­rá o stožár , začí­ná se mě›nit SWR antény . K9AY ví­tr povalil a tak lze poslouchat jen na dipol . Potom nastávají problémy s PA a další drobně›jší závady … V pondě›lí ráno vše balíme za relativního klidu , jen je pořád vlhko .

Martin - OK1HGM 40m up      dipole for 160m go to up   Martin & Tonda prepare rig     prepare RX antenna K9AY       antenna K9AY

English Last weekend we’re participated CQWW 160m CW Contest like OL4A in constitution Tonda OK1DTC , Martin OK1HGM , Jarda OK1DSX Karel OK1JKT and later Jirka OK1RI . On Friday morning we’re send on the hill and started build antennae . Thanks gorgeous weather transmitting dipole antenna succeed realize very soon . Thanks Tonda that the everything readied before contest . To receipt aerial K9AY , unfortunately were to be problems with switching so we\’re conclude , that the shall as need may be commutator by hand . Transceiver and output stage are O.K. , SWR good so Tonda makes several connection . Everything is ready to the contest , but unfortunately doesn’t know what to us readied nature . Throughout contest blasted very strong wind with strokes windstorm and drizzle permanent rain (all work outside entails come draggled on bone) . With strengthening wind begin problems ! Dipole antenna kept up but at big wind base upon mast , begins change SWR antennae . K9AY wind knock down and so can be listen only on dipole antenna . Then spring problems with PA and next minute bug … Monday morning all package under relative peace , only is always humidity .

Preliminary score :935 QSOs ; 4646 points ; 56 country ; 14 states ; 325220 total points about .

Karel – OK1JKT