11th May 2009

null Včera se meteorologická situace jevila jako pří­znivá pro další­ rainscattery a tak jsem vyrazil znovu na kopec . Pro dnešek je situace zase pří­znivá ale protože mám ně›jaké povinnosti tak se dnes nedostanu nahoru , možná jen pozdě›ji večer . No uvidí­me . Zde je souhrn spojení za včerejšek .

  DATE   TIME CALLSIGN    LOCATOR TX    RX    MO“D PRO.POZNAMKA   QRB
------------------------------------------------------------------------------------
11/05/2009 14:28 OK2PWY     JN89NK 59s   59s   CW  RS        290
11/05/2009 14:30 OM3CLS     JN99FC 57s   59s   CW  RS        393
11/05/2009 14:46 HA8MV/P     KN06HT 52s   53s   CW  RS        671
11/05/2009 14:49 9A2SB      JN95GM 54s   55s   CW  RS        676
11/05/2009 15:06 DJ5BV      JO30KI 55s   55s   CW  RS        466
11/05/2009 15:34 S51ZO      JN86DR 57s   59s   CW  RS        474
11/05/2009 15:36 9A2SB      JN95GM 52s   55s   CW  RS        676
11/05/2009 16:00 OM1GX      JN88LK 55s   55s   CW  RS        346
11/05/2009 16:12 HA5NF      JN97NL 55s   55s   CW  RS        536
11/05/2009 17:58 9A1CAL     JN86DM 51s   52s   CW  RS        495
11/05/2009 18:50 9A1CAL     JN86DM 53s   55s   CW  RS        495
------------------------------------------------------------------------------------

null Yesterday weather situation show like positive for another rainscatters so I’m set off again up a hill . To this day is situation again positive but for I have some duties so today don’t get up , perhaps only later evening . Indeed we’ll see . Here’s totality connection behind yesterday .

Karel – OK1JKT