Microwave contest 2009

null Př™ed závodem v pátek jsem udě›lal dvě spojení­ s DF1OI a OK1VHF a v sobotu s OM1BM a OM4CW . Počasí­ nic moc , ale předpově›di na dobu závodu jsou pří­znivé . V sobotu počasí­ zase nepříjemné a teprve v nedě›li se počasí­ umoudř™ilo . V závodě› jsem pracoval jako OL4A ze čtverce JO60rn . Samotný závod probí­hal bez nějakých komplikací­ a hlavně› se silnými scattery smě›rem na jihovýchod . Proto se podař™ilo udělat poměrně› hodně› spojení­ do S5,9A,HG,OM a hlavně› spojení­ s E71EBS ve čtverci JN94gr hlavně› dí­ky Zlatko 9A2SB a dalším amatérům kteří aktivovali tuto zem . Bylo udě›láno mnoho prvospojení­ jak na 3 cm pásmu tak i další­ch . Všem mé blahopřání ! Po závodu rainscattery pokračují , ale aktivita rychle upadá a tak jsem se vrátil domů .

Raw data: 68 QSOs – 17177 points – 252 km / QSO – ODX 752 km JN94gr E71EBS
Results will be publicized on server VKVZavody .

null Before contest on Friday be to make two connection with DF1OI and OK1VHF and in Saturday with OM1BM and OM4CW . Weather nothing much , but prognoses on time contest go well . On Saturday weather again unpleasant and only in Sunday weather be sensible . At contest I’m work as OL4A from squares JO60rn . Alone contest proceeded without some complication and primarily with strong scatters direction south – east . Therefore succeeded make relatively much connection to the S5,9A,HG,OM and largely connection with E71EBS in square JN94gr in the main thanks Zlatko 9A2SB and next amateur who activated this country . Be done many first conections how on 3 cm band so and of other band . To all my congratulation ! After contest rainscatters continue , but activity quickly declines so I’m returned down home .