27th June 2009

null Včera jsem měl konečně› volný večer a tak jsem vyjel na kopec . Bohužel podmí­nky pro spojení­ začaly slábnout a s tí­m i aktivita na pásmu . Doufám , že v příštích dnech budu mít ví­ce možností­ být QRV .

null Yesterday I’m had at last free evening so am go out up a hill . Unfortunately conditions for connection began become weak and with it also activity on band . I hope , that the in following days I’ll several be at liberty be QRV .

Karel – OK1JKT